wishing, hoping, praying

Wishing

for

a

clear sky.

Hoping

for

laughter.

Praying

for

peace.

 

Advertisements